Home Page »  Z »  Zedbazi
   

Bi Hess Lyrics

Album Name : Bi Hess - Single
Release Date : 2010-11-15
Song Duration : 5:44

Zedbazi Bi Hess
هر سال صدتا آهنگ ...یاد
از ه...ه جای دنیا
ه...ه ...یخونن ه...ه ه... ...یشنون
ولی فقط یه گروهه که وقتی ...یخونه
تهران ...یترکه

تهران
زدبازی، علیرضا جی جی، سیجل
ا... جی

دختر خوب نکن به... نگاه، نه ...ا عین تویی...و نه تو عین ...ا
...ن زد... تو خط جک و جنده ها، تا بیانو نگه داری... شبو زنده با
کلی بند و بساط، آره ه...ون بنگ و ...وادی که دیگه شده قند و نبات
ه...ه شدی... ...نگ و خراب، یهو گر... شد هوا تو ه... شلوار تنگو درار
نکنه ...یخوای ببند...ت با دستبند به تخت، که در نری اصلن از دست... یه وقت
خواسته هات هستن چه سخت، ...ن خود... انقد ...ست... که الان وصل... به سقف
پس ...نو شخصن ببخش، تو که فقط نیستی بقیه ه... هستن تو کف
بستن یه صف، هر وقت ...نو ...یبینن زود با یه سوت وا ...یستن
انگار ...ن داور... اونا فوتبالیستن، ولی اونا دنبال این توپا نیستن
این دولو ...یخوان، واسه ه...ین... این ه...ه راه دورو ...یان
...ی...ونن دور... تا دیوون... کنن، ...یدون... خود... اینا دیوون... شدن
...یپرن بغل... پس ه...ه هولن، دست ور ن...یدارن از سر کچل...
ای واااااااااااای ...

ن...یخوا... بزن... بهت زد حال، خیلی رک و راست بگ... فقط بهت یه بار
فکر نکن حرف... دروغه، وقتی بهت ...یگ... خیلی سر... شلوغه
نگو حال نداری، ...نو قال نذاری
بیا بال دراری...، بری... بالا باه...

خرابت... خودت... خوب ...یدونی، تو شرایط بد... ...ا با ه... خوب ...ی...ونی...
هرجا بر... تو هستی پیش...، وقتی عادی... یا تو ...ستی گیج...
تورو ن...یگ... ...نظور... ...وزیکه
چون از روزی که رفت... توش دیگه ...غز... گوزیده
دوست دار... از بس، کا...لن عقل...و ...ن داد... از دست
پس هرکس داد با ...ن دست
فه...ید ...هراد عجب آد... کسخلی هست
سعی نکن پس ادا ...نو دراری، نه زاخار تو ...ثل ...ن علاقشو نداری
ن...یخوا... بزن... ...ن زد حال بهت، یا دروغ بگ... یا که ادعا... بشه
فقط ...یگ... که چجوری هست...، ...یگ... که یخورده بیشتر بدونی از ...ن
اس...... هیدنه خوب حفظ کنش، به خاطر خوب بسپارس
خوب حس کنش و حرف بیجا نزن، آره داداش ...ن اینجا اینکارش...
چون دیگه قدرت افتاده دست ...ن، او...د... اینجا استاد رپ بش...
کس نگو بلا ...یار... سرت، نزدیک... نیا ...ی...ال... درت
هیدن

ن...یخوا... بزن... بهت زد حال، خیلی رک و راست بگ... فقط بهت یه بار
فکر نکن حرف... دروغه، وقتی بهت ...یگ... خیلی سر... شلوغه
نگو حال نداری، ...نو قال نذاری
بیا بال دراری...، بری... بالا باه...

چرا بی حس...، هرچی راه ...یا... باز بهت ن...یرس...

Let's go!

شاید خیلی خل... که از دنیا هی ...یخور...، شاید سکر ...یخور... یا چون ریل ...یکن... این شکلی شد...
توی دنیا جایی ندید... یکی ...ثل خود...، زندگی...و باید بگیرنو قصه کنن
دیگه هرچی پول داشت... رفت به باد، هرچی دختر باها... بود زد به چاک
ه...ه برنا...ه ها... یهو رفت به فاک، اگه بشینی بگردی پی رد پا...
...یبینی هفته ها، یه سری شتک برا... زیراب زدن، تا تونستن گرفتن ایراد از...
ولی هنوز... آس پیک ایران ...ن...، واسه ه...ین... دخترا ...یان د......، ا...ضا ...یخوان از...
ولی داشی زندگی بالا پایین داره، تابستونت رفته حالا پاییز باته
كس خوارش دودو بیا پودر بشی... ...ا
حالا تو سفارش پودرو بده دود بشي...
خیلی راه ...ونده تا بخوای... که ...ا آد... بشی...
بخاطره ه...ینه وقتی شب ...یاد، ال ...یزنی...و ...یری... بالا خط زیاد
...یشنو... عربده سیجل بیا که فقط تورو ...یخوای...، فقط تورو ...یخوای... پاشو برو ...یا...

ن...یخوا... بزن... بهت زد حال، خیلی رک و راست بگ... فقط بهت یه بار
فکر نکن حرف... دروغه، وقتی بهت ...یگ... خیلی سر... شلوغه
نگو حال نداری، ...نو قال نذاری
بیا بال دراری...، بری... بالا باه...

دافا ...یشنونو ...یگن یه بار دیگه بذار، زنگ ...یزنن ...وبایل... سه ثانیه یه بار
اجباریه انگار حرف زدن با اینا، ولی فقط واسه اینکه بد... یه راه دیگه فشار
دنبال...نو ...یپرسن کوشی ویلسون، چون دوس... دارن بیشتر از کیف لویی ویتون
آهنگا هست تو ه...ه ...ه...ونیا و ه...ه ...اشینایی که ...یدن تو اتوبان صدر ویراژ
از ...ا چیزی ن...یدونی پرتی داش، چهارتا شنیدیو چهارتا... کردی لاش
آ...ار درسته ...ارو هرکی داشت، خایه کردو صورتش شد رنگ زردی شاش
نگو حال نداری، حال... دار... اتفاقن، کل تهران آرزوشونه که ...ثل ...اشن
رفته بود... فضا ولی برگشت...، هنوز... تو این بازی به ...ن ...یگن سرلشگر
صدتا سرباز باها...، هیشکی... تو کل این بازی قدرت نداره اندازه ...ا
کسی شاخ ن...یشه پس واسه ...ا، وقتی این ه...ه آد... جلو... وایسادنو ...ن... شد... دروازه بان
دلیلش... واسه ه...ه ش...اها بذارین دوباره بگ... ، بازیکن زیاده ولی ...ن ش...اره یک...
ویلسوووووون ...

ن...یخوا... بزن... بهت زد حال، خیلی رک و راست بگ... فقط بهت یه بار
فکر نکن حرف... دروغه، وقتی بهت ...یگ... خیلی سر... شلوغه
نگو حال نداری، ...نو قال نذاری
بیا بال دراری...، بری... بالا باه...

نگو حال نداری
زد بازی
نگو حال نداری

Song Meanings for Bi HessMost Read Zedbazi Lyrics
Browse:

Copyright © 2005 - 2019 LyricsKid (0.003 seconds)