Home Page »  K »  Kastaneda
   

Truputi Laimes Lyrics


Kastaneda Truputi Laimes


Su paukðèiais su saule per þemæ einu
Vien dþiaugsmui vien laimei gëles sodinu
Kaip reikia pasauliui taikingø dienø
Kad þemëje bûtø ðviesu
Kaþkiek èia prisëjo draugystë þiedø
Að sodà jaunystës palaimint einu
Ir skamba padangë nuo mûsø dainø
Laimingas èia gyvenu u u u

Priedainis:
Truputá þemës, truputá saulës
Truputá laimës visiems pasauly
Truputá dþiaugsmo vilties ir meilës
Ir mûsø þemëje gera bus!
Kad mûsø dangaus nieks neliestø
Kad mûsø sodo þiedai nevystø
Truputá saulës, truputá meilës
Ir mûsø þemëje gera bus!

Kai amþiais pasaulyje þydi taika
Mus jungia jaunystë, mus jungia daina
Taikos tau balandá pagavæs skliaute
Atneðiu savam delne e.a....

Priedainis (2 k.)

Song Meanings for Truputi Laimes


Most Read Kastaneda Lyrics


Browse:

Copyright © 2005 - 2020 LyricsKid (0.002 seconds)